คณะกรรมการ
ตำแหน่งในองค์กร ชื่อ-นามสกุล คุณสมบัติ
1. ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท คุณดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการอิสระ
2. รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบริษัท คุณดนุพล ชิลลี่
3. รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท คุณมิตรทอง ชูลิตะวงศ์
4. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
5. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งในองค์กร ชื่อ-นามสกุล
1. ประธานกรรมการบริหาร คุณดนุพล ชิลลี่
2. กรรมการผู้จัดการ คุณมิตรทอง ชูลิตะวงศ์
3. รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและขาย คุณพงศ์พัฒน์ วัฒนศรี
4. รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ คุณปภาดา รุ่งชาญวณิชย์
5. รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน คุณศิขรินทร์ หมั้นทรัพย์